تصاویر/ خاکستر نشینی

  • 1398/05/22
  • 09:41
تصاویر/ خاکستر نشینی

این حادثه یکى از بزرگ ترین حوادث آتش سوزى درون شهرى مشهد در سال هاى گذشته محسوب مى شود.

جدیدترین اخبار

جدیدترین اخبار